Kommuneplanen og den politiske behandling

I hver valgperiode tager byrådet stilling til kommuneplanen og fastlægger den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling på baggrund af en planstrategi.

Kommuneplanen er dermed stedet, hvor byrådets forskellige politikker tager fysisk form. Hvor og hvordan skal byen udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes osv.?

Det er spørgsmål, som kommuneplanen giver et samlet svar på. Efter planloven gælder kommuneplanen 12 år frem i tiden.
Kommuneplan 2017 består af:
  • en hovedstruktur med målsætninger og retningslinjer, samt bilag om VVM
  • rammer for lokalplanlægningen i byerne og på landet samt
  • en redegørelse for status og ændringer siden sidste kommuneplanrevision.

Da Byrådet behandlede indstillingen om at fremlægge Forslag til Kommuneplan 2017 til offentlig debat indgik en større mængde dokumenter til beslutning, baggrund og orientering. Dem kan du se under byrådets referater - klik her. Du finder bl.a. selve indstillingen, hvor sagen og baggrunden opsummeres.

Hovedstrukturen

I kommuneplanforslagets hovedstruktur har byrådet sat mål og retning for byernes udvikling og for udviklingen, benyttelsen og beskyttelsen i det åbne land.

I Hovedstrukturen kan du bl.a. læse, hvor byrådet foreslår at prioritere byvæksten, og hvad væksten skal bidrage med til vores by. Du vil også kunne få et indblik i, hvilket værdisæt kommende projekter bliver bedømt ud fra.

Bestemmelser for Anlæg, der kan påvirke miljøet væsentlig (VVM) er samlet i Bilag 1 til hovedstrukturen.

Her kan du læse Hovedstrukturen i Forslag til Kommuneplan 2017

Rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanen fastlægger også rammer for lokalplanlægningen. Rammerne er konkrete og angiver, hvad de enkelte arealer må anvendes til, og hvordan der må bygges i de ca. 2.000 rammeområder, som dækker både byområder, bynære landskaber, sommerhusområder, fritidsanlæg, campingpladser og tekniske anlæg i det åbne land.

Kommuneplanens rammer er ikke en bindende, uforanderlig kontrakt med aarhusianerne. Der kan ske ændringer, som følger det værdisæt, de mål og retninger, som fremgår af kommuneplanens hovedstruktur.

Du kan læse rammerne (pdf) eller orientere dig på kort i kommuneplanrammerne og hovedstrukturens korttemaer via Plansystem.dk. (Åbner i en ny side. I venstre menu under kommuneplanforslag kan du vælge de temaer, som interesserer dig).
Forslag til kommuneplan 2017 Aarhus Kommuneplanrammer

Redegørelse for planlægningens forudsætninger

Forslag til Kommuneplan 2017 ledsages også af en Redegørelse for planlægningens forudsætninger.

I redegørelsen indleder vi med at redegøre for, hvad der er nyt i denne kommuneplan i forhold til den gældende kommuneplan. Derudover indeholder den en status for planlægningen siden sidste kommuneplanrevision, og vi gennemgår de ændringer, vi har foretaget for de enkelte temaer i kommuneplanen.
Forslag til kommuneplan 2017 Aarhus Redegørelse

Forslag til miljøvurdering

Kommuneplanforslaget ledsages af et forslag til miljøvurdering. Konklusionen heri er, at ændringerne i kommuneplanforslaget i forhold til Kommuneplan 2013 samlet set er udtryk for en udvikling i retning af bedre ressourceudnyttelse og bedre beskyttelse af landskaber, natur og grundvand m.v.

Forslag til miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017 indgår i debatmaterialet - se den her.
Læs Forslag til miljøvurdering af kommuneplanforslaget her

360° - dialogværktøj til bæredygtig planlægning

Forslag til Kommuneplan 2017 er en udmøntning af Planstrategi 2015 - Klog vækst frem mod 2050. Sideløbende har Aarhus Kommune udviklet 360° - dialogværktøj til bæredygtig planlægning til brug i forbindelse med lokalplanlægning og større bygge- og anlægsprojekter.

Formålet med 360° er at fremme helhedstænkning og sikre, at byrådets ambition om klog vækst videreføres og fastholdes i lokalplaner og større bygge- og anlægsprojekter.
Her kan du læse om 360° - dialogværktøj til bæredygtig planlægning

Lokalsamfundsbeskrivelser til debat

I Aarhus er der 24 lokalsamfund.

Parallelt med Forslag til Kommuneplan 2017 har de lokale fællesråd lavet forslag til lokalsamfundsbeskrivelser, hvor de har beskrevet deres lokalsamfund og deres visioner for områderne.

Tanken er, at fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser bliver inddraget, når der efterfølgende skal ske udvikling i de enkelte lokalområder.

Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser er også til debat.

Læs her:
Link til Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser
Lokalsamfund

Udbygningsaftale for konkret område i Viby

Sammen med Forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges også et forslag til en udbygningsaftale mellem grundejeren Ejd Aps St Ravnsbjerg Viby J og Aarhus Kommune. Aftalen drejer sig om forudsætninger for omdannelse af rammeområde 121102ER i Viby til et område til blandet bolig og erhverv og en udvidelse af det maximale bebyggelsesomfang fra 42.000 til 60.000 etagekvadratmeter.

Her kan du se Udbygningsaftalen
Forslag til udbygningsaftale mellem grundejeren Ejd Aps St Ravnsbjerg Viby J og Aarhus Kommune. Forslag til kommuneplan 2017

Øvrige dokumenter i byrådsindstillingen

Sammen med byrådsindstillingen er der en lang række bilag i form af baggrundsnotater, samt allerede indkomne forslag til debatten om Forslag til kommuneplan 2017.
Alle bilag kan du finde på Referatet fra byrådsmødet den 7. juni 2017.

Annonce om offentliggørelse

Den offentlige høring om forslag til Kommuneplan 2017 er annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annoncen giver et overodnede oveblik i forhold til hvad der er i høringen og omhandler bl.a. følgende punkter (se punkter i højre spalte).

Klik her og se hele annoncen.  • Hovedindholdet i forslag til Kommuneplan 2017
  • Forslag til miljøvurderingen til forslag til Kommuneplan 2017
  • Forslag til udbygningsaftale i forbindelse med omdannelse af et areal i Viby
  • Fællesrådenes forslag til lokalsamfundsbeskrivelser
  • Kommuneplanens retsvirkninger
  • Klagevejledning