Indsigelse mod forslag nr. 56 vedrørende Nordlige Bjergevej 3

BAGGRUND
I Kommuneplan 2009 og 2013 har hele Jelshøj-området fået den højeste landskabsmæssige klassificering, som et område med ”Særlig god landskabskarakter (bevaringsværdige landskaber), som vist i figur 1 i vedhæftede.

Klassificeringen er foretaget i overensstemmelse med Miljøministeriets metode – landskabskaraktermetoden.
Målet med metoden er at beskytte særligt værdifulde landskaber, sikre at ændringerne i det åbne land sker i respekt for landskabernes egenart og medvirke til at styrke og genoprette landskaberne.
Inden for områder med særlig god landskabskarakter skal større byggeri og anlæg undgås med mindre særlige hensyn gør sig gældende.

ARGUMENTER FOR AT BEVARE NORDLIGE BJERGEVEJ 3 I LANDZONE
Grundlaget for kommunens seriøse vurdering af landskabskvaliteten for Jelshøj-området i kommuneplanerne fra 2009 og 2013 har ikke ændret sig.
I kommuneplanforslaget for 2017 har kommunen selv en række forbehold, der underbygger en uændret klassificering af Jelshøj-området:
- Kystnærhedszonen.
- Drikkevandsinteresser.
- Bevaringsværdigt landskab.
- Geologisk bevaringsværdighed.
- Beskyttede sten- og jorddiger.

Alt i alt er kommunens egne argumenter for at bevare Jelshøj-området uændret svære at komme udenom.

Argumenterne mod at overføre matriklen Nordlige Bjergevej 3 til boligområde, kan derfor opsummeres i følgende:
1. Er i konflikt med tidligere klassificering af området ifølge Miljøministeriets ’landskabskaraktermetode’.
2. Arealet er registreret som ’sårbart for grundvandet’.
3. Som det rent visuelt klart fremgår af figur 2 i vedhæftede (kopieret fra ’Forslag til Kommuneplan 2017 – Rammer for lokalplanlægningen: 111413BO’), lægger forslag nr. 56 op til at skyde et appendiks ind i den grønne kile, hvilket klart bryder med kommunens princip om helhedsbetragtning på de enkelte udviklingsområder i kommunen, hvor byen skal vokse indefra og ud i respekt for landskabskilerne mellem byområderne.
4. Kommuneplanforslag nr. 50 omhandler et areal indenfor den røde cirkel vist i figur 2 i vedhæftede, hvor kommunens egen anbefaling netop er at fastholde arealet som landområde: ”da en byudvikling i det ansøgte område vil stride mod interessen i, at byudviklingen sker inde fra og ud”.

DET KONKRETE PROJEKT NORDLIGE BJERGEVEJ 3
Det er naturligvis sympatisk at kommunen forsøger at etablere boliger for udsatte og hjemløse, hvilket vi kun kan bifalde.

Det er med stor undren at begrundelsen for at vælge Nordlige Bjergevej 3, ifølge citat fra MSB’s (Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse) indstilling er:
1. løsrevet fra egentlig byområde
2. ligger i bunden af Nordlige Bjergevej
3. omgivet af bevoksning

De hjemløse skal med andre ord gemmes af vejen og isoleres helt fra det øvrige samfund, hvilket vi er helt uforstående overfor.
Vi tror de vil gå fra at være hjemløse til at føle sig hjælpeløse, nærmest afskåret fra at deltage i det byliv, der er en væsentlig del af deres hverdag.

Det må kunne gøres bedre. Der må kunne findes områder, der tilgodeser vore svageste grupper på en bedre måde, og samtidig ikke er i konflikt med bevaringsværdige landskaber.

Vi anbefaler derfor selvfølgelig byrådet at afvise forslaget.

Med venlig hilsen

 
INDLÆG AF
TONNY
Kommune: Aarhus
Dato: 02.09.2017
Tema: d) Vand, natur og landskab

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.